MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden for skolebestyrelsen

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Bramsnæsvigskolen.

1.

Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Derudover deltager skolens leder, viceskoleleder og evt. SFO- leder

2.

Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år. Elev- og medarbejderrepræsentanternes valgperiode er 1 år.

Valg af forældrerepræsentanterne og stedfortræderne foregår efter regler i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 114 af 26. januar 2010

3.

Valg af formand og næstformand sker på skolebestyrelsens første møde ved bundet flertalsvalg.

Formand og næstformand er på valg hvert år ved skoleårets start, dog ikke i valgåret.

4.

Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

Skolebestyrelsen kan dog indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Skolebestyrelsen kan endvidere indbyde et medlem af kommunalbestyrelsen til at deltage i sine møder.

Suppleanter kan deltage som observatører, dvs. uden tale- og stemmeret, på de ordinære møder. Ønskes dette, skal man have tilmeldt sig mødet forinden ved henvendelse til formanden eller skolelederen.

5.

Er en forældrerepræsentant forhindret i at deltage i skolebestyrelsens møder i en længere periode kan stedfortræder indkaldes på formandens initiativ.

Medarbejderrepræsentanter kan indkalde stedfortræder på eget initiativ.

6.

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede er til stede.

Deltagelse i afstemning kan kun ske ved personlig deltagelse. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Alle beslutninger sker ved simpelt flertal.

Forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter har stemmeret.

7.

Grundlaget for skolebestyrelsens arbejde er folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægter (incl. bilag).

8.

Skolebestyrelsen afholder ordinært møde hver måned undtagen i juli måned.

I særlige tilfælde kan der afholdes ekstraordinært møde på foranledning af formanden eller med angivelse af punkter til dagsordenen af en tredjedel af medlemmerne. Afbud bør så vidt muligt gives, senest dagen før, til skolens leder eller skolebestyrelsens formand. 

Såfremt der ikke foreligger punkter til behandling, er formanden bemyndiget til at aflyse mødet.

9.

Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Hvis mødet indkaldes med kortere varsel, skal formanden så vidt muligt forinden at underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles.

10.

Formanden fastsætter, i samråd med skolens ledelse, dagsordenen for møderne og sender den samt relevante bilag senest 4 hverdage før mødet til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden skriftligt senest 8 dage før mødet afholdes.

11.

Ordstyrerfunktionen varetages af næstformanden og i dennes fravær af formanden. 

12.

Skolens leder er bestyrelsens sekretær og fører under møderne en protokol over bestyrelsens beslutninger.

I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser i kort form tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Samtlige medlemmer modtager kopi af beslutningsprotokollen.

13.

Skolebestyrelsens arbejde er omfattet af regler om tavshedspligt og inhabilitet i lighed med praksis i andre organer inden for det borgerlige ombud.

Det betyder, at det enkelte medlem af bestyrelsen ikke må referere, hvad andre medlemmer har sagt på mødet eller viderebringe oplysninger der er omfattet af tavshedspligt, f.eks. personsager.

14.

Skolebestyrelsen udøver kun sin virksomhed i møder, hvor der er beslutningsdygtighed. Intet medlem kan alene udøve skolebestyrelsens beføjelser.

Dog kan formanden i særlige tilfælde med efterfølgende orientering til skolebestyrelsen handle på dennes vegne.

15.

Skolebestyrelsens beslutninger kan aldrig ankes for at fremkalde en ændret beslutning, forudsat at den er truffet indenfor de gældende regler og indenfor de styrelsesvedtægter kommunen har udstukket.

16.

Forældrerepræsentanter kan modtage diæter og befordringsgodtgørelse efter regler om kommunernes styrelse.

17.

I ganske særlige tilfælde kan man være inhabil, f. eks i forbindelse med ansættelser. Det er det enkelte medlems pligt at oplyse om inhabilitet.

18.

Forretningsordenen er gældende for hele valgperioden med mindre den ønskes ændret ved simpel flertalsbeslutning på et ordinært møde blandt de stemmeberettigede.